Gedragscode Social Media Schoolbestuur Lauwers en Eems (L&E) sector PO

 

Inleiding

Social Media zoals bijvoorbeeld Twitter, Facebook, Instagram en nog vele andere, bieden de mogelijkheid snel en actueel te communiceren. Tevens kunnen ze een bijdrage leveren aan een positief imago van L&E, door ons onderwijs te laten zien in woord en beeld. Hierbij is het belangrijk aan te sluiten bij wat ouders gebruiken en gebruiksvriendelijkheid voor alle betrokkenen (ouders, leerlingen, medewerkers en andere betrokkenen) te waarborgen.

 

Voor een goed gebruik van deze media heeft L&E deze gedragscode opgezet. Deze richtlijnen maken een effectieve inzet van Social Media mogelijk. L&E is zich bewust van het feit dat de mogelijkheden van Social Media omvangrijk zijn en dat ze bijna dagelijks veranderen. Om enige toekomstvastheid van dit protocol te borgen zijn de richtlijnen zo algemeen mogelijk omschreven.

 

Uitgangspunten

1. L&E onderkent het belang van Social Media en wil deze met een positieve instelling benaderen

2. Deze gedragscode heeft als doel bij te dragen aan een goed en veilig school- en onderwijsklimaat.

3. Deze gedragscode bevordert dat, indien de organisatie, medewerkers, leerlingen en ouders op Social Media communiceren, dit gebeurt in het verlengde van de missie en visie van de onderwijsinstelling en de reguliere fatsoensnormen. Dit betekent dat we zorgvuldig communiceren, respect voor de school en voor elkaar hebben en iedereen in zijn waarde laten.

 

Doelgroep

Deze richtlijnen zijn bedoeld voor alle betrokkenen die deel uitmaken van ons schoolbestuur: medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en mensen die op een andere manier verbonden zijn aan L&E.

 

Afspraken t.a.v. gebruik van Social Media door onze scholen

 

1.     Er zijn duidelijke en schriftelijk vastgelegde afspraken op schoolniveau wie het beheer voert van plaatsing van woord en/of beeld op Social Media. De directeur is eindverantwoordelijk.

 

2.     De school heeft wel overwogen een keuze gemaakt of de school werkt met een besloten of open profiel. Deze keuze is besproken met de medezeggenschapsraad, schriftelijk vastgelegd en bekend bij alle betrokkenen.

 

3.     We plaatsen geen portretfoto's van kinderen op onze media, we plaatsen foto's van groepjes kinderen, waarbij de namen ontbreken.

 

4.     We gebruiken Social Media om snel en actueel te informeren, niet om te discussiëren. Mogelijke discussie, ontstaan door berichtgeving op Social Media, gebeurt buiten de Social Media om.

 

5.     We gebruiken "goede smaak en goed fatsoen" bij het selecteren van beelden en teksten, passend bij onze doelgroep.

 

6.     We behouden het recht om ongepaste reacties (bijvoorbeeld kwetsend, pestend, bedreigend, stalkend, grof taalgebruik of anderszins beschadigend, zulks ter beoordeling van de schoolleiding) te verwijderen.

 

7.     Bij twijfel of een publicatie in strijd is met de richtlijnen, neemt de medewerker contact op met zijn/haar leidinggevende.

 

8.     Communicatie door medewerkers in hun eigen rol vindt altijd plaats binnen de professionele context.

 

Afspraken t.a.v. gebruik van Social Media tijdens de schooluren

 

1.     Het is betrokkenen toegestaan om tijdens de lessen actief te zijn op Social Media zolang dit een onderwijskundige doelstelling heeft.

2.     Het is betrokkenen toegestaan om kennis en informatie te delen, zolang het geen vertrouwelijke informatie betreft en andere betrokkenen niet schaadt.

3.     Indien het wenselijk is dat er voor een bepaald doel een pagina op Social media wordt aangemaakt, dan wordt hiervoor een duidelijk aan school gebonden profiel gebruikt. Het aanmaken van een dergelijke pagina wordt op voorhand met de direct leidinggevende besproken.

4.     Elke betrokkene is zich bewust van het feit dat (op sommige Social Media) ook anderen informatie kunnen plaatsen op (profiel) pagina's (taggen, linken, posten, etc.). Bij het posten van informatie wordt hiermee rekening gehouden.

5.     Om reden, genoemd bij punt 4, zal de eigenaar van de pagina controlerend optreden en actief redactie voeren op de onder zijn of haar verantwoording aangemaakte pagina's. Zodra de pagina's niet meer nodig zijn worden deze ook door hem of haar weer verwijderd of op non actief gesteld.

 

Tot slot: bovenstaande gedragscode is een specifieke uitwerking t.a.v. Social Media. Uiteraard gelden voor alle gedragingen en uitingen ook de wetten en regelgeving t.a.v. Privacy, de WPO en afspraken  zoals vastgelegd in de CAO.

 

Warffum, februari 2016