De medezeggenschapsraad

Beste ouders / verzorgers, 

Op de zakelijke ouderavond is één nieuwe ouder 'beëdigd" als MR-lid. De oudergeleding bestaat echter uit twee personen, dus zijn we nog op zoek naar een tweede ouder die onze MR wil versterken. In de MR denk je mee over het reilen en zeilen van de school; je stelt het schoolplan vast (waarin de koers van de school voor de komende vier jaar is vastgelegd, jaarlijks stel je de schoolgids vast, denk je mee over de prioriteiten van dat schooljaar en nog veel meer.) In de MR hebben ook twee leerkrachten zitting; juf Mariska en juf Renée. Hebt u interesse, dan kunt u hen benaderen voor meer informatie.
 

De MR heeft een datum geprikt voor de zakelijke ouderavond. Deze zal plaatsvinden op maandag 31 oktober 2022. Op de zakelijk ouderavond worden de jaarverslagen van de MR en de OR én het financieel jaarverslag van de OR besproken. Ook zal vanuit school een kort jaaroverzicht worden gepresenteerd.
 
De huidige MR-ouders, Alexander Otto en Alice Spruit, treden beide af en zijn niet herkiesbaar. We zijn dus op zoek naar twee nieuwe ouders die het leuk en interessant vinden om mee te denken over de koers van de school. Voor informatie over wat er van een MR-lid wordt verwacht, kun je terecht bij de beide MR-leerkrachten (juf Mariska en juf Renée), bij juf Anne en natuurlijk bij de aftredende ouders. In het geval er zich meer dan twee mensen aanbieden, zullen we op de zakelijke ouderavond een verkiezing houden.
 

Op onze school is een betrokken en constructieve medezeggenschapsraad (MR) actief. De MR zoekt een gemotiveerde ouder die de komende 2 jaar zitting wil nemen in de MR en die ook bereid is om (op termijn) voorzitter te willen worden van de MR. 
De medezeggenschapsraad overlegt met het bestuur en de directie over het beleid dat zij ontwikkelen voor de school. Daarnaast brengt de MR zelf thema's onder de aandacht; dit kan op heel veel verschillende terreinen (van trakteren tot een groen schoolplein, van cultuur tot zaken waar je kritisch over bent en die je anders zou willen). De MR is een gekozen raad en bestaat op dit moment uit 2 ouders en 2 personeelsleden. Op die manier zijn de belangen van de ouders en personeelsleden goed vertegenwoordigd. Alles wat de MR moet en mag is in een wet vastgelegd. 
Wat doet de MR? 
  • meedenken over en het controleren van het schoolbeleid door instemming en advies (schooltijden, schoolplan, fusie, formatie, financiën, jaarplanning, huisvesting); 
  • meedenken over en het controleren van het bovenschools beleid door instemming en advies; 
  • jaarverslag schrijven; 
  • aanspreekpunt zijn voor ouders over schoolbeleid; 
  • vaststellen van de statuten en reglementen. 
Heb je interesse of wil je eerst meer informatie?
Laat dat dan weten aan obsusquert@lauwerseneems.nl. 
Bij meerdere kandidaten zullen we verkiezingen houden.  
Wij hopen dat een enthousiaste ouder zich meldt; het is een erg leuke manier om mee te denken en bij de school betrokken te zijn!  

In de medezeggenschapsraad (MR) worden alle schoolse zaken met de ouders besproken. De MR geeft advies en/of instemming over het beleid en de uitvoering daarvan op onze school.

De vergaderingen zijn openbaar. De data van de MR-vergaderingen zijn voor het hele schooljaar opgenomen in de kalender en worden ter herinnering genoemd in de nieuwsbrieven.

De MR van OBS Usquert bestaat uit:
Alexander Otto                (ouder/voorzitter)
Alice Spruit                         (ouder/secretaris)
Fenna Bakker                     (ouder)
Mariska Franken              (leerkracht)
Cindy Bol                              (leerkracht)