De medezeggenschapsraad

Beste ouders / verzorgers, 
Op onze school is een betrokken en constructieve medezeggenschapsraad (MR) actief. De MR zoekt een gemotiveerde ouder die de komende 2 jaar zitting wil nemen in de MR en die ook bereid is om (op termijn) voorzitter te willen worden van de MR. 
De medezeggenschapsraad overlegt met het bestuur en de directie over het beleid dat zij ontwikkelen voor de school. Daarnaast brengt de MR zelf thema's onder de aandacht; dit kan op heel veel verschillende terreinen (van trakteren tot een groen schoolplein, van cultuur tot zaken waar je kritisch over bent en die je anders zou willen). De MR is een gekozen raad en bestaat op dit moment uit 2 ouders en 2 personeelsleden. Op die manier zijn de belangen van de ouders en personeelsleden goed vertegenwoordigd. Alles wat de MR moet en mag is in een wet vastgelegd. 
Wat doet de MR? 
  • meedenken over en het controleren van het schoolbeleid door instemming en advies (schooltijden, schoolplan, fusie, formatie, financiën, jaarplanning, huisvesting); 
  • meedenken over en het controleren van het bovenschools beleid door instemming en advies; 
  • jaarverslag schrijven; 
  • aanspreekpunt zijn voor ouders over schoolbeleid; 
  • vaststellen van de statuten en reglementen. 
Heb je interesse of wil je eerst meer informatie?
Laat dat dan weten aan obsusquert@lauwerseneems.nl. 
Bij meerdere kandidaten zullen we verkiezingen houden.  
Wij hopen dat een enthousiaste ouder zich meldt; het is een erg leuke manier om mee te denken en bij de school betrokken te zijn!  

In de medezeggenschapsraad (MR) worden alle schoolse zaken met de ouders besproken. De MR geeft advies en/of instemming over het beleid en de uitvoering daarvan op onze school.

De vergaderingen zijn openbaar. De data van de MR-vergaderingen zijn voor het hele schooljaar opgenomen in de kalender en worden ter herinnering genoemd in de nieuwsbrieven.

De MR van OBS Usquert bestaat uit:
Alexander Otto                (ouder/voorzitter)
Alice Spruit                         (ouder/secretaris)
Mariska Franken              (leerkracht)
Renée Doornbusch         (leerkracht)