Waar de school voor staat.
O.b.s. Usquert biedt een plezierige, veilige en vertrouwde leerplek met aandacht voor het individuele kind. Een school met aandacht  op gebied van verstandelijke, creatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling.
 
O.b.s. Usquert staat voor onderwijs, dat een goede aansluiting waarborgt op het vervolgonderwijs. We richten ons op een maatschappij, die voortdurend aan verandering onderhevig is. Daarom is ook ons onderwijs steeds in beweging. Regelmatig spreken wij elkaar aan op de effectiviteit van dat onderwijs, proberen wij vernieuwend bezig te zijn, zonder uit het oog te verliezen dat goede zaken behouden blijven. De kerndoelen, die de overheid ons stelt, willen wij met zoveel mogelijk leerlingen halen. Methoden, die wij invoeren, worden daarop getoetst.
 
De schoolse vakken beheersen is één doel. Maar met ons onderwijs beogen we veel meer. We willen als school ook graag een leefgemeenschap zijn waar kinderen  hun zelfvertrouwen vergroten, zelfkennis verwerven, verantwoordelijkheid durven nemen en positief gedrag aanleren.
Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling tot volwaardige leden van de samenleving vinden wij van groot belang. Wij zijn ons echter als school wel bewust, dat dit niet zonder kennisverwerving tot stand kan komen. Het hoofddoel van ons onderwijs is nog steeds dat kinderen leren. Dit leren moet effectief gebeuren. De instructie moet duidelijk en uitdagend zijn. Voor de instructies wordt, waar mogelijk, gebruik gemaakt van het Directe Instructie Model. De korte instructie wordt veelal klassikaal gegeven. Kinderen die dat nodig hebben krijgen een verlengde instructie en werken samen met de leerkracht aan de instructietafel.  Daarna gaan de leerlingen zelfstandig aan het werk op hun eigen niveau met verrijkings- of herhalingsstof. Zelfstandigheid en elkaar helpen zijn dan belangrijke factoren. Leerlingen die, op welk gebied  dan ook, problemen ondervinden, trachten wij zo goed mogelijk te begeleiden binnen de, op onze school, opgezette zorgstructuur.
 
We vinden het belangrijk dat de kinderen naar vermogen prestaties leveren. In onze school staat oefening in de basisvaardigheden (lezen, taal, rekenen en schrijven) centraal. Daarnaast vinden we het ook erg belangrijk dat kinderen opgroeien tot fijne, sociale mensen in een omgeving waarin iedereen zich gezien weet.
 
We vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. Een sfeer van acceptatie, vriendelijkheid, vertrouwen en veiligheid is hierbij essentieel. In school moet ieder leren reke­ning te houden met een ander, verdraagzaam, maar ook behulpzaam te zijn. Een goed welbevinden is de basis om je optimaal te kunnen ontwikkelen! Indien ouders/verzorgers zich zorgen maken over het welbevinden van hun kind, verwachten we de er contact met school wordt gezocht.                                                                     
Wij streven naar een grote mate van openheid naar ouders, opdat er een wederzijds vertrouwen tot stand komt. Door middel van dagelijkse contacten, nieuwsbrieven, ouder-/contactavonden en vieringen proberen we deze openheid gestalte te geven.
 
We willen dat de kinderen op school een zelfstandigheid ontwikkelen door daar bij het schoolwerk een beroep op te doen en door kinderen verantwoordelijkheid te geven voor het eigen werk. Die eigen verantwoordelijkheid kan alleen als de samenwerking tussen school en ouders een 'betrokkenheid' ademt. De sociale vorming moet o.a. gestalte krijgen door het samenwerken van kinderen bij schooltaken. Maar we willen bij het samenwerken ook het respect van leerlingen voor anderen herkennen.
  
We verwachten dat kinderen zich beter kunnen ontwikkelen in een veilige omgeving en dat die ontwikkeling gestimuleerd zal worden door veel (zelf) te ervaren en (zelf) te doen.
 

Missie en visie                                                                                                                                                     Voor het opstellen van het schoolplan 2015 -2019 is de bestaande visie opnieuw besproken en  bijgesteld.  

Onze visie
o.b.s. Usquert is een open school voor ieder kind. Het biedt een leerplek waar kinderen zich veilig voelen en zich kunnen ontwikkelen, waarbij rekening wordt gehouden en aandacht wordt gegeven aan de individuele mogelijkheden van ieder kind op cognitief, sociaal emotioneel en creatief gebied.
 
De formulering van onze missie
Ouders vinden het belangrijk om hun kinderen naar een school te kunnen laten gaan die een eigen verhaal heeft, die iets specifieks te melden heeft. Ouders willen ook graag de zekerheid hebben dat de resultaten van hun kinderen gewoon goed zijn in vergelijking met alle andere scholen.
Onze school richt zich op de opbrengst van het onderwijs, rekening houdend met de individuele mogelijkheden van de leerlingen en de verschillen in interesse, karakter en gedrag die zij hebben.
De kwaliteitsontwikkeling van de condities, onderwijsleerprocessen en de opbrengsten van het onderwijs zullen ook de komende jaren centraal staan. Cruciaal hierin is het handelen van de leerkracht. De kwaliteit van het lesgeven is in hoge mate bepalend om  het optimale schoolsucces van de individuele leerling te bereiken. Samengevat: Optimaal schoolsucces van de leerlingen bereiken door continu goed te werken aan van het geven van onderwijs op maat.
 
Onze missie
Iedere leerling heeft het recht zichzelf te kunnen zijn en krijgt de kans zich in zijn of haar aanleg te ontplooien.
 
Het algemene doel
Dynamisch onderwijs is van vitaal belang. Onze school streeft naar kwaliteit in bieden van onderwijs op maat, samenwerking, aandacht voor zowel kennis als voor cultuur en vorming.
We bieden onderwijs dat ieder kind tot zijn recht laat komen, dat aansluit bij individuele ontwikkel- en leerbehoeften, talent stimuleert en vaardigheden aanleert om nu en in de toekomst deel te nemen en bij te dragen aan de maatschappij.