Positionering van onze school
 
OBS De Noordster is één van de scholen van schoolbestuur Lauwers en Eems. De school staat centraal in het dorp tussen het oudere dorpsdeel op de wierde en de nieuwere wijkjes op de klei. Vriendjes en vriendinnetjes wonen in de buurt en kinderen kunnen al jong zelfstandig naar school komen.  
Op obs De Noordster is ieder kind welkom. Dit betekent dat onze leerlingenpopulatie heel divers is; zowel kinderen met een niet-godsdienstige achtergrond, als kinderen uit gelovige gezinnen weten de weg naar de school te vinden. Dit maakt obs De Noordster tot een echte dorpsschool.
Het huidige schoolgebouw zal, in het kader van de versterkingsoperatie in verband met de aardbevingsproblematiek, binnen deze schoolplanperiode worden afgebroken en op dezelfde locatie zal nieuwbouw plaatsvinden. De verwachting is dat het nieuwe schoolgebouw in augustus 2022 in gebruik kan worden genomen.
De school deelt een (bij)gebouw met de peuterspeelzaal.   
 
Missie en visie van onze school
 
Ruimte voor talent  
Op onze school is aandacht voor de totale ontwikkeling van de kinderen. Leren is voor ons meer dan het verzamelen van kennis en begrip. We willen ook ruimte bieden aan de unieke talenten van ieder kind. Wat de kinderen leren, moet waardevol en bruikbaar zijn in de wereld waarin zij leven. Vanuit de eigen, veilige omgeving leren we kinderen verder te kijken. Het totale kind, hoofd, hart en handen zijn belangrijk. De basisvakken (rekenen, taal, spelling en lezen) zijn essentieel, maar we willen daarnaast brede kennis aanbieden in gevarieerde projecten waarbij de eigen omgeving van het kind een grote inbreng heeft op het leerproces.    
  
School waar ieder kind welkom is  
Obs Usquert is een openbare school, die open staat voor alle kinderen zonder onderscheid te maken tussen ieders godsdienst of levensbeschouwing. Openbaar onderwijs vraagt van kinderen verdraagzaamheid en eerbied voor de mening van anderen en bereidt de kinderen voor op een open samenleving. Een goed schoolklimaat is een voorwaarde voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Sociale, culturele, emotionele en creatieve vaardigheden zijn een belangrijk bestanddeel van ons onderwijs. Het zelfstandig werken, leren luisteren, opkomen voor je eigen mening en leren je gedachten goed onder woorden te brengen komen dagelijks aan de orde evenals de normen en waarden die onze samenleving vormen.      
  
Kleine groepen  
Op de OBS De Noordster werken we in kleine combinatiegroepen. Hierdoor kunnen we veel persoonlijke aandacht aan onze leerlingen geven.  De sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen vinden we heel belangrijk. Ieder schooljaar starten we met de Gouden Weken en gedurende het schooljaar werken we met de methode KWINK.  Wekelijks bieden we daaruit lessen aan waarin we op speelse wijze aandacht besteden aan sociaal emotionele vaardigheden.  

Hier kunt u het schoolplan van OBS De Noordster lezen. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.