De medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad (mr) worden alle schoolse zaken met de ouders besproken. De mr geeft advies en/of instemming over het beleid en de uitvoering daarvan op onze school.

De vergaderingen zijn openbaar. De data van de mr-vergaderingen zijn voor het hele schooljaar opgenomen in de kalender en worden ter herinnering genoemd in de nieuwsbrieven.

De MR van OBS Usquert bestaat uit:
Sanne Ros                             (ouder/voorzitter)
Alexander Otto                 (ouder)
Lizanne Groeneweg        (leerkracht), namens onze school afgevaardigde in de GMR
Renée Doornbusch          (leerkracht)
Franz van der Zee              (directeur, adviserend lid)

Notulen MR-vergadering 20-9-2017
Notulen MR vergadering 1-11-17
Notulen MR vergadering 7-3-2018